top of page
Symbolbild für Datenschutz

Ochrana dat

Děkujeme za váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má pro správu Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitele Claus Schirmera, obzvláště vysokou prioritu. Web společnosti Ferienappartments Elbausicht - Krippen, majitele Clause Schirmera, lze použít bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využít speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být nutné zpracovat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje právní základ, obecně získáváme souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla dotčené osoby, se vždy provádí v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi. Ferienappartments Elbausicht - Krippen, majitel Claus Schirmer. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost chtěla informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, jako správce, zavedl řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto může mít internetový datový přenos obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu může každá zúčastněná osoba předávat osobní údaje alternativním způsobem, například telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Ferienappartments Elbausicht - Krippen, majitele Clause Schirmera, je založeno na podmínkách používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom vysvětlili předem použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme následující výrazy:

a) osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, která přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo k jedné nebo více zvláštním vlastnostem, které vyjadřují lze identifikovat fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) subjekt údajů

Subjektem údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává osoba odpovědná za zpracování.

c) Zpracování

Zpracování je jakýkoli proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakékoli takové řady procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, objednávání, ukládání, přizpůsobení nebo změna, čtení, dotazování, použití, zveřejnění prostřednictvím přenos, distribuce nebo jakákoli jiná forma poskytování, srovnávání nebo propojování, omezování, mazání nebo ničení.

d) Omezení zpracování

Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování

Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních údajů Analyzovat nebo předvídat preference, zájmy spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění této fyzické osoby.

f) pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, kdy již nelze osobní údaje přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uloženy odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zaručují že osobní údaje nelze přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování

Odpovědnou osobou nebo osobou odpovědnou za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, lze odpovědnou osobu nebo konkrétní kritéria pro její jmenování stanovit v souladu s právem Unie nebo právem členských států.

h) Procesory

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.

i) Příjemce

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný orgán, kterému jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci konkrétního vyšetřování podle práva Unie nebo práva členských států, se však za příjemce nepovažují.

j) třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, odpovědná osoba, zpracovatel a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost odpovědné osoby nebo zpracovatele .

k) Souhlas

Souhlas je jakékoli dobrovolné, informované a jednoznačné prohlášení o záměru vydané dotyčnou osobou v konkrétním případě ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího jednání, kterým dotčená osoba naznačuje, že souhlasí se zpracováním jejích osobních údajů.

2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

Prázdninové apartmány Elbaublick - dětské postýlky, majitel Claus Schirmer

Elbweg 7

01814 Bad Schandau

Německo

Tel .: +49 35028 8849-0

E-mail: elbaussicht-krippe@outlook.de

Web: https://www.elbaussicht-krippen.de/

3. Cookies

Internetové stránky Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají a ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce znaků, kterými lze webové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým serverům a serverům odlišit jednotlivý prohlížeč dotyčné osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Prostřednictvím používání cookies může Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, poskytovat uživatelům tohoto webu uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí cookie mohou být informace a nabídky na naší webové stránce optimalizovány v zájmu uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webu, který používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat své přístupové údaje pokaždé, když navštíví web, protože to provádí web a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Online obchod používá cookie k zapamatování si položek, které zákazník umístil do virtuálního nákupního košíku.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavení cookies naší webovou stránkou pomocí odpovídajícího nastavení v použitém internetovém prohlížeči a trvale tak namítat proti nastavení cookies. Cookies, které již byly nastaveny, lze dále kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našeho webu plně použitelné.

Hostitel webové stránky https://www.wix.com používá následující soubory cookie:

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Web společnosti Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, shromažďuje řadu obecných údajů a informací pokaždé, když je na web přistoupen subjektem údajů nebo automatizovaným systémem. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1) použité typy a verze prohlížeče, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) web, ze kterého se přístupový systém dostává na náš web (tzv. Referrer), (4) dílčí weby, které lze přistupovat prostřednictvím přístupového systému na naší webové stránce, lze kontrolovat, (5) datum a čas přístupu na web, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto obecných údajů a informací nevyvozuje Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, žádné závěry o dotčené osobě. Tyto informace jsou spíše nutné k (1) správnému poskytování obsahu naší webové stránky, (2) optimalizaci obsahu naší webové stránky a její reklamy, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie naší webové stránky a (4) poskytnout orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tato anonymně shromážděná data a informace jsou proto statisticky vyhodnocovány Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, na jedné straně, a také s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat v naší společnosti, aby v konečném důsledku zajistila optimální úroveň ochrany pro zajištění osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data v souborech protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Možnosti kontaktování prostřednictvím webových stránek

Webové stránky Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi, což je také obecná adresa pro tzv. Elektronickou poštu (e-mailová adresa). Zahrnuje. Pokud subjekt údajů kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, osobní údaje přenesené subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje dobrovolně předávané subjektem údajů osobě odpovědné za zpracování jsou ukládány pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

6. Blogujte na webových stránkách

T on funkce komentář na blogu na apartmánech Elbaussicht - postýlek, majitel Claus Schirmer se nepoužívá. Po registraci vám program dává možnost skórovat kliknutím na srdce. Použití této funkce není vyžadováno, ale provozovatel blogu jej nemůže vypnout. Shromážděné údaje nejsou pro provozovatele webových stránek relevantní. Nejsme si vědomi žádného dalšího zpracování. Použití je tedy na uvážení uživatele.

7. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu, která je nezbytná pro dosažení účelu ukládání, nebo pokud je to stanoveno evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným zákonodárcem v zákonech nebo předpisech, které poskytnuta osoba odpovědná za zpracování.

Pokud účel uložení přestane platit nebo pokud vyprší doba skladování předepsaná evropskými směrnicemi a předpisy nebo jiným odpovědným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

8. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každá dotčená osoba má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat potvrzení od osoby odpovědné za zpracování, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

b) Právo na informace

Samotné zpracování subjektu osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními dárce kdykoli získat od bezdůvodných správců údajů informace o uložených osobních osobních údajích a kopii těchto informací. Evropské směrnice a nařízení dále poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

 • účely zpracování

 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají

 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje sděleny nebo jsou sdělovány, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím

 • pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby

 • existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování

 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

 • pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů

 • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl.22 odst.1 a 4 GDPR a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů

Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo na informace o příslušných zárukách v souvislosti s předáním.

Pokud si subjekt údajů přeje toto právo na informace využít, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování .

c) Právo na opravu

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo, s přihlédnutím k účelům zpracování, požadovat doplnění neúplných osobních údajů - mimo jiné prostřednictvím doplňkového prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat, aby odpovědná osoba okamžitě vymazala osobní údaje, které se jí týkají, za předpokladu, že platí jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nutné:

 • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou nutné.

 • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl.6 odst.1 písm. A) GDPR nebo čl.9 odst. 2 písm. A GDPR, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.

 • Subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR zpracovává a.

 • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.

 • Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá.

 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a dotyčná osoba chce mít osobní údaje uložené ve Ferienappartments Elbausicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, smazány, může kdykoli kontaktovat zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec Ferienappartments Elbausicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, zajistí, aby žádost o vymazání byla okamžitě splněna.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer a naše společnost jako odpovědná osoba, je povinna vymazat osobní údaje v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR, Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer S přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, vhodná opatření, včetně technických opatření, k informování dalších správců údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů od těchto jiných správců údajů k tomuto osobnímu údajů nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů, pokud zpracování není nutné. Zaměstnanec Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, zajistí v jednotlivých případech

e) právo na omezení zpracování; g

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo, udělené evropským zákonodárcem směrnic a předpisů, požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • Subjekt údajů zpochybňuje správnost osobních údajů po dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat správnost osobních údajů.

 • Zpracování je nezákonné, dotyčná osoba odmítá vymazat osobní údaje a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů.

 • Odpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

 • Dotčená osoba podala námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad důvody dotyčné osoby.

Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a dotčená osoba by chtěla požádat o omezení osobních údajů uložených ve společnosti Ferienappartments Elbausicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, může kdykoli kontaktovat zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a předpisů na získání osobních údajů, které se jí týkají a které byly dotyčné osobě poskytnuty odpovědnou stranou, ve strukturovaném, běžném a automatizovaném -čitelný formát. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez překážek odpovědné osobě, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A DS-GVO nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. B DS-GVO a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů, pokud zpracování není nezbytné pro provedení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo k němu dochází při výkonu veřejné moci, která byla přidělena odpovědné osobě.

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR právo na přenos osobních údajů přímo od jedné odpovědné osoby jiné osobě, pokud je to technicky proveditelné a pokud k tomu dojde nedotknout se práv a svobod jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat zaměstnance Ferienappartments Elbausicht - Krippen, majitele Clause Schirmera.

g) Právo vznést námitku

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením, které z důvodů, které vyplývají z její konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. E nebo f DS-GVO probíhá namítání. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Ferienappartments Elbausicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, již osobní údaje nezpracovává v případě námitky, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží vznik, výkon nebo obrana právních nároků.

Pokud společnost Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímé pošty, má dotyčná osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese námitky proti Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, ke zpracování pro účely přímého marketingu, Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Subjekt údajů má navíc právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které provádí Ferienappartments Elbausicht - Krippen, majitel Claus Schirmer pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely účely v souladu s čl. 89 odst. 1 DS-GVO vznést námitku, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

Pro uplatnění práva vznést námitku může dotyčná osoba kontaktovat kteréhokoli zaměstnance Ferienappartments Elbausicht - Krippen, majitele Clause Schirmera nebo jiného zaměstnance přímo. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti může dotčená osoba bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES rovněž uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, při nichž se používají technické specifikace.

h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování - které má na ni právní účinek nebo obdobně významně ovlivňuje, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou, nebo (2) je přípustné na základě práva Unie nebo členského státu, kterému odpovědná osoba podléhá, ​​a těchto právních předpisů ustanovení přijímají vhodná opatření k ochraně práv a svobod i oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) jsou přijímána s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, společnost Ferienappartments Elbaussicht - Krippen, majitel Claus Schirmer, přijmout vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně přinejmenším práva na zásah osoby ze strany odpovědné osoby, na vyjádření vlastního úhlu pohledu a na napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva v souvislosti s automatizovanými rozhodnutími, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů

Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení, kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud si dotyčná osoba přeje uplatnit své právo odvolat souhlas, může kdykoli kontaktovat zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

9 . Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Google+

Osoba odpovědná za zpracování integrovala tlačítko Google+ jako součást tohoto webu. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je sociální místo setkávání provozované na internetu, online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo podnikové informace. Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a síť prostřednictvím žádostí o přátelství.

Google+ provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování a na které je integrováno tlačítko Google+, je automaticky vyvolán internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby Tlačítko Google+ pro zobrazení odpovídajícího tlačítka Stáhnout Google+ z Googlu. V rámci tohoto technického procesu získává Google znalosti o tom, která konkrétní podstránka našeho webu je navštívena dotyčnou osobou. Podrobnější informace o Google+ jsou k dispozici na adrese https://developers.google.com/+/.

Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Google+, Google rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě naší webové stránky dotyčnou osobou a po celou dobu trvání příslušného pobytu na naší webové stránce. webová stránka. Tyto informace jsou shromažďovány tlačítkem Google+ a přiřazovány společností Google k příslušnému účtu Google+ dotyčné osoby.

Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Google+ integrovaných na našich webových stránkách a učiní tak doporučení Google+ 1, Google přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Google+ dotyčné osoby a uloží tato osobní data. Google uloží doporučení Google +1 dotčené osoby a zveřejní jej v souladu s podmínkami, které v tomto ohledu dotyčná osoba přijme. Doporučení Google +1 poskytnuté dotyčnou osobou na tomto webu bude následně použito společně s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google +1 použitého dotyčnou osobou a fotografie uložená v něm v jiných službách Google, pro například jsou uloženy a zpracovány výsledky vyhledávače vyhledávače Google, účet Google dotyčné osoby nebo jiná místa, například na webových stránkách nebo v souvislosti s reklamami. Google je dále schopen propojit návštěvu tohoto webu s dalšími osobními údaji uloženými společností Google. Google také zaznamenává tyto osobní údaje za účelem vylepšení nebo optimalizace různých služeb Google.

Prostřednictvím tlačítka Google+ Google vždy obdrží informace o tom, že dotyčná osoba navštívila náš web, pokud je dotyčná osoba přihlášena na Google+ současně s přístupem na náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na tlačítko Google+ nebo ne.

Pokud si dotyčná osoba nepřeje, aby byly osobní údaje předávány společnosti Google, může tomuto přenosu zabránit odhlášením ze svého účtu Google+ před vyvoláním našeho webu.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Další informace od společnosti Google o tlačítku Google +1 naleznete na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Ustanovení o ochraně údajů při používání a používání webových písem Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma, která poskytuje Google. Když vyvoláte stránku, načte váš prohlížeč požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. Díky tomu společnost Google pozná, že na náš web byl přistupován prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google Web Fonts probíhá v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o Google Web Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/ .

11. Ustanovení o ochraně údajů při používání a používání Google Maps

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Abyste mohli používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí a ukládají společností Google na serverech ve Spojených státech. Poskytovatel tohoto webu nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Google Maps je v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a aby bylo snadné najít místa, která jsme označili na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

 

12. Právní základ zpracování

Článek 6 I písm. A GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiných služeb nebo protiplnění, zpracování je založeno na článku 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou vyžadovány k provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud naše společnost podléhá právní povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 písm. C) GDPR. Ve výjimečných případech může být nutné zpracovávat osobní údaje za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by byl návštěvník naší společnosti zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě. Zpracování by pak vycházelo z článku 6 písm. D GDPR. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 písm. F GDPR. Zpracovatelské operace, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby nepřevládají. Obzvláště je nám dovoleno provádět takové operace zpracování, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu zastával názor, že lze předpokládat oprávněný zájem, pokud je dotyčná osoba zákazníkem odpovědné osoby (bod 47 věta 2 GDPR).

13. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Je-li zpracování osobních údajů založeno na článku 6 písm. F GDPR, je naším oprávněným zájmem provádění našich obchodních aktivit ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

14. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušná data běžně mazána, pokud již nejsou vyžadována pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

15. Zákonná nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Vysvětlujeme vám, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňové předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. Informace o smluvním partnerovi). Za účelem uzavření smlouvy může být někdy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Například subjekt údajů je povinen nám poskytnout osobní údaje, když s nimi naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by nebylo možné uzavřít smlouvu s dotyčnou osobou. Předtím, než dotyčná osoba poskytne osobní údaje, musí dotyčná osoba kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec vysvětluje dotyčné osobě případ od případu, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost tyto osobní údaje poskytnout a jaké důsledky neposkytnutí osobních údajů.

16. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Toto prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, který působí jako externí pověřenec pro ochranu údajů v Norimberku , ve spolupráci s právníkem pro IT a zákon o ochraně údajů Christianem Solmeckem a doplněno provozovatelem webových stránek Claus Schirmer.

bottom of page